Pull-Push เพลงใหม่ของ ว่าน ธนกฤต แฟนๆที่ชื่นชอบ ว่าน ธนกฤต เตรียมฟังเพลง Pull-Push ที่อยู่ในอัลบั้ม ASOKE เร็วๆ นี้แน่นอน เชิญฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง Pull-Push ขับร้องโดย ว่าน ธนกฤต จากอัลบั้ม ASOKE ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง Pull-Push ว่าน ธนกฤต แรงจูงใจ คือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ พลังกดดัน หรือ ความปรารถนา ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้ แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์ประกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหรือต้องการนั้น ส่วนภายนอกได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า นำช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียงอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ อาจกล่าวได้ว่า แรงจูงใจทำให้เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่สำคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งเร้าอื่น ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรือกำลังใจหรือการทำให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้ หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง Pull-Push สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง Pull-Push ว่าน ธนกฤต ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

Advertisements